سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به شهربروجرد


  تاریخ شروع
1381/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

1-حفروتجهیز چاهها 90%

2-اجرای خط انتقال 90%

3- اجرای مخزن اصلی 3%

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

1-تجهیز کارگاه ساخت مخزن وانجام قسمتی ازخاکبرداری مخزن

2-تجهیز دوحلقه چاه جدید