سـامانه شفافــ‌سازی

شبکه آبیاری وزهکشی آبسرده


  تاریخ شروع
1389/05/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

مطالعات

 

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

1-برگزاری جلسه بررسی طرح ونهایی شدن محدوده شبکه