سـامانه شفافــ‌سازی

شبکه آبیاری وزهکشی ایوشان


  تاریخ شروع
1384/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

1-انجام کانال لاینینگ به میزان 8/3 کیلومتر(کل لاینینگ حدود7 کیلومتراست)

2-لوله گذاری خط اصلی GRP به میزان 3 کیلومتر

3-انجام زیرگذر جاده اصلی خرم آباد-بروجرد

4-اجرای دوعدد سیفون درمحدوده روستاهای ایوشان وقلعه هادی

5-اجرای حدود 158 متر خط لوله چدن داکتیل

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

1-اجرای سیفون چغلوند رود به میزان        کیلومتر

2-شروع مجدد اجرای خط لوله چدن داکتیل