سـامانه شفافــ‌سازی

شبکه آبیاری وزهکشی کمندان


  تاریخ شروع
1384/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 80%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

اجرای شبکه اصلی 1و2 به میزان 4000 هکتار دراراضی پایاب سدکمندان باپیشرفت 80%