سـامانه شفافــ‌سازی

:شبکه آبیاری وزهکشی مروک


  تاریخ شروع
1396/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
258,781 ریال
  پیشرفت پروژه ( 60%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

انجام شبکه آبیاری اصلی به میزان 2500 هکتار باپیشرفت 60%

 

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

پیمان در حال تعلیق میباشد(در ماههای اخیر)