سـامانه شفافــ‌سازی

سدمخزنی زیبا محمد


  تاریخ شروع
1391/01/01
  تاریخ پایان
1393/01/01
  اعتبار کل پروژه
7,473 ریال
  پیشرفت پروژه ( 3%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

تجهیز کارگاه وانجام قسمتی ازعملیات خاکبرداری وسنگبرداری درمحور سد،این سد سنگریزه ای باهسته رسی با ارتفاع 49 متروطول تاج 413 متروباحجم مخزن 6/9 میلیون مترمکعب جهت تنظیم 12 میلیون متر مکعب آب صنعت وکشاورزی جهت تامین آب 2380 هکتار(توسعه1300 هکتاروبهبود1080 هکتار)دارای پیشرفت فیزیکی 3% است.

پروژه در سال 1393 خاتمه پیمان داده شده است ومتوقف میباشد(ماده 48)