سـامانه شفافــ‌سازی

سد خاکی عالی محمود


  تاریخ شروع
1391/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
35,168 ریال
  پیشرفت پروژه ( 21%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

این سد سنگریزه ای با هسته رسی قائم به ارتفاع 5/32 متر وطول تاج 535 متر باحجم 81/2 میلیون متر مکعب جهت تنظیم 02/6 میلیون متر مکعب جهت تامین آب کشاورزی 700 هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد شامل 650 هکتار توسعه و50 هکتار بهبود درحال احداث میباشد، کالورت انحراف آب دارای پیشرفت 70% بوده وعملیات خاکی وقسمتی ازجاده دسترسی انجام شده است پیشرفت کل طرح 21% میباشد.