سـامانه شفافــ‌سازی

سد مخزنی حوضیان الیگودرز


  تاریخ شروع
1387/01/01
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
254,728 ریال
  پیشرفت پروژه ( 26%)
 

کارهای انجام شده تابهمن1395:

تونلهای تحتانی وانحراف بطور کامل اجراشده اند، قسمتی ازفرازبنداجراشده است،محل سرریز سنگبرداری شده است،جاده دسترسی اجرا گردیده وپیشرفت کل طرح 26% میباشد

سدآبسرده یک سدخاکی باهسته رسی ،ارتفاع8 متروطول تاج 457 مترباحجم مخزن 61 میلیون مترمکعب جهت تنظیم 75 میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب وصنعت وکشاورزی درحال اجرا است.

 

فعالیتهای انجام شده سه ماهه اخیر:

باتوجه به ماده 48 شدن پیمانکار قبلی، فرآیند ماده 48 انجام وتحویل پروژه وتسویه حساب مکتوب باپیمانکار قبلی انجام ومراحل واگذاری عملیات به پیمانکار جدید انجام وپیمانکار جدید انتخاب ودرحال عقدقرارداد میباشد